Demolice-postup

Před zahájením demoličních prací musí být objekty určené k demolici odpojeny od veškerých inženýrských sítí, musí být vymezen prostor demolice a vyznačeny

Vlastní demolici předchází tzv. odstrojení objektu, aby bylo dodrženo roztřídění bouraných materiálů. Potom následuje vlastní demolice objektů prováděná s pomocí těžké mechanizace, jako jsou bourací kladiva a hydraulické nůžky na podvozcích různých typů a značek, případně i s použitím demoličních výložníků (ramen) různé délky, nakladače, rypadla atd. Veškeré demoliční práce se provádí směrem shora dolů. Nosné konstrukce se musí bourat s ohledem na stabilitu demolovaných objektů. Práce se provádí postupně tak, aby bylo umožněno případně doseparovat jednotlivé materiály.

Při demolici objektů zamezujeme zvýšené prašnosti kropením.

Vybourané materiály a suť se v průběhu provádění demolice třídí s ohledem na jejich možnou recyklaci nebo jiné využití či uložení na skládkách příslušných kategorií.

Ocelové konstrukce objektů a technologická zařízení, která po demolici zůstanou, se upraví na kovový šrot a odvezou do sběren druhotných surovin.

Veškeré neznečištěné recyklovatelné konstrukce (cihelné, betonové, železobetonové) po demolici se recyklují pro další využití, případně nevyužitelná část těchto konstrukcí se odveze na řízenou skládku. Recyklace probíhá buď přímo v místě demolice, nebo na k tomu vhodné ploše. Recyklací lze ušetřit nemalé finanční prostředky za dopravu a poplatky za uložení na skládkách, protože recyklát je možno použít jako zásypový materiál přímo na staveništi při provádění zemních prací nebo v rámci jiné zakázky. Recyklovaný materiál lze také třídit podle frakcí.

Ostatní nerecyklovatelné materiály a suť (lepenky, tepelné izolace, vyzdívky kotlů, atd.), které zůstanou po demolici se odvezou a uloží na řízených skládkách příslušných kategorií.

S odpady musí být nakládáno dle zákona 185/2001Sb. O odpadech v platném znění. Při demolici je třeba dodržovat opatření stanovená v „Rozhodnutí o odstranění stavby“.

Plocha po demolici může být, dle přání objednatele, zrekultivována, případně jinak připravena pro další využití. Například mohou být, bezprostředně po dokončení demolice, provedeny přípravné stavební práce. které zahrnují, mimo jiné hrubé terénní úpravy, výkopy, násypy, úpravu pláně atd.